fbpx
Menu Zamknij

STATUT


TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI

FUNDACJA TO SIĘ LECZY

Z dnia 12.10.2020 r.


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.

Fundacja To się Leczy, zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

§ 2.

Fundacja To się Leczy, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Jacka Szopińskiego zwanego dalej Fundatorem.

§ 3.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4.

1.Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Właściwym Ministrem jest: Minister Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.

§ 6.

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Fundacja To się Leczy.

§ 7.

Fundacja może używać godła, logotypu i odznak, według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji.

§ 8.

1. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych z uwzględnieniem innych postanowień Statutu.

§ 9.

Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami  przeznacza na prowadzenie statutowej  działalności pożytku publicznego.

§ 10.

1. Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu majątku, mającego służyć realizacji określonych w Statucie celów.
2. Fundacja może zatrudniać  pracowników lub wolontariuszy.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 11.

Celem Fundacji jest:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu.

2. Pobudzenie aktywności i zdolności sportowych dzieci i młodzieży.

3. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej, osiągnięć praktycznych na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania wszelkim przejawom patologii społecznej – akcje profilaktyczne, happeningi, odczyty, sympozja, konferencje.

4. Rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku osób, w tym z ośrodków szkolno-wychowawczych.

5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, a także edukacja w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego.

6. Pomoc w rehabilitacji i leczeniu dzieci i młodzieży, którzy na skutek uprawiania sportu odnieśli kontuzje oraz wspieranie ich w powrocie do czynnego uprawiania sportu.

7. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

8. Działalność charytatywna poprzez fundowanie stypendiów i nagród.

9. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

10. Ochrona i promocja zdrowia.

11. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, ratownictwa i ochrony ludności.

12. Promocja i organizacja wolontariatu.

13. Promocja problematyki chorób cywilizacyjnych.

14. Edukacja w zakresie zdrowia zorientowaną na różne środowiska społeczne.

15. Promocja oraz edukacja z zakresu zdrowego trybu życia oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

16. Przygotowanie i realizacja programów zdrowotnych w celu podniesienia poziomu zdrowia polskiego społeczeństwa.

17. Propagowanie i ochrona praw pacjenta.

§ 12.

Fundacja prowadzi działalność statutową  na rzecz szeroko pojętej promocji i ochrony zdrowia publicznego oraz dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo.

§ 13.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną i odpłatną działalność w której zakres wchodzi:


1. Popularyzowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki poprzez inicjowanie oraz organizowanie wydarzeń i imprez o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym.

2. Opieka i wspieranie ponadprzeciętnych sportowców przez przyznawanie stypendiów i nagród.

3. Organizowanie warsztatów, szkoleń i spotkań integrujących.

4. Objęcie zakresem swojej działalności dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo oraz dzieci z placówek i ośrodków szkolno wychowawczych.

5. Prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej.

6. Umożliwienie zainteresowanym korzystania, w drodze pierwszeństwa, ze wszystkich form swojej działalności.

7. Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

8. Pozyskiwanie sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieka nad sprzętem, urządzeniami i obiektami turystycznymi.

9. Utrzymanie, budowa oraz rozbudowa obiektów i urządzeń kultury fizycznej.

10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

12. Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Fundacji.

13. Inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami Fundacji.

14. Stworzenie forum wymiany doświadczeń między pacjentami.

15. Organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji, pikników, marszy, rajdów itp.

16. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, instytutami, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji zadań statutowych.

17. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi badania kliniczne.

18. Prowadzenie prac zmierzających do udoskonalania programów nauczania studentów i lekarzy w zakresie ochrony zdrowia.

19. Stworzenie forum wsparcia psychospołecznego dla pacjentów.

20. Współdziałanie, wspomaganie, współtworzenie programów badawczych w celu poprawy wyników leczenia chorób cywilizacyjnych.

21. Tworzenie funduszy wspierających, współfinansujących ponadstandardowe leczenie chorych.

22. Fundowanie stypendiów wyjazdowych dla lekarzy i personelu medycznego.

23. Organizację akcji badań przesiewowych, profilaktycznych w zakresie zdrowia publicznego.

24. Lobbing społeczny.

25. Doposażenie ośrodków leczniczych w sprzęt, leki itp.

26. Prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, wydawniczej, multimedialnej, na wszelkich nośnikach propagującej zdrowy styl życia.

27. Tworzenie lub pomoc w tworzeniu jednostek medycznych.

28. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki oraz programów poprawy zdrowia publicznego.

29. Budzenie świadomości społecznej w obszarze znaczenia czynników zdrowego trybu życia i profilaktyki m.in. poprzez działania medialne.

30. Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk medycznych, naukowych, twórczych, w kraju i zagranicą.

31. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

32. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe

§ 14.

Fundacja może także realizować swoje cele  przez odpłatną działalność w zakresie:

 1. Organizacji działalności klubów sportowych.
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym w grupie osób niepełnosprawnych.
 3. Prowadzenie działań na rzecz pobudzania aktywności sportowej kobiet i mężczyzn.
 4. Pobudzanie aktywności i zdolności sportowych dzieci i młodzieży.
 5. Integrację środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu.
 6. Promowanie dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich uprawniania.
 7. Udzielanie wsparcia materialnego zawodnikom klubów sportowych, w tym młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną i wykluczeniem społecznym.
 8. Popularyzowanie aktywnego stylu życia.
 9. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji oraz czynnego wypoczynku, w szczególności w grupie dzieci i młodzieży.
 10. Kształtowanie postaw.

§ 15.

Szczegółowy zakres prowadzonej przez Fundację odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Fundacji.  

§ 16.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
   

 1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z
 2. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z
 3. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
 1. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z.
 2. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z.
 3. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.63.Z.
 4. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.64.Z.
 5. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.74.Z
 6. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z.
 7. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z.
 8. Wydawanie książek 58.11.Z.
 9. Wydawanie gazet 58.13.Z.
 10. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z.
 11. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z.
 12. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z.
 13. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z.
 14. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z
 15. Działalność portali internetowych 63.12.Z.
 16. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z
 17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
 18. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z
 19. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
 20. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z
 21. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.29.Z
 22. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z
 23. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.34.Z
 24. Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z I
 25. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z
 26. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
 27. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z
 28. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z
 29. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
 30. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
 31. Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A
 32. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
 33. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 87.30.Z
 34. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z
 35. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z
 36. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z
 37. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z
 38. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z
 39. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z
 40. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z
 41. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z

§ 17.

1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji oraz współpracować z takimi podmiotami, może łączyć się z fundacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

2. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego.

3. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja  może także przyjmować dotacje i dofinansowania  przewidziane w innych aktach prawnych.

Rozdział III

Władze Fundacji.

§ 18.

 1. Władzami fundacji są:
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z  uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 19.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Odwołanie członka Rady lub pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 20.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Kworum wymagane do podjęcia uchwały przez Radę Fundacji  wynosi 3 (trzech) Członków Rady Fundacji.

§ 21.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Zatwierdzenie uchwał Zarządu w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

§ 22.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 23.

 1. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia lub zmiany składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż dwóch osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 24.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4. uchwalanie regulaminów,
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 11. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 13. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji.

§ 25.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

Rozdział IV

Majątek Fundacji
§ 26.

Majątek Fundacji:  
a) stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł, wymieniony w Akcie Fundacyjnym, który w części, tj. w kwocie 1000 zł przeznacza się na działalność gospodarczą Fundacji,
b) mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze,
c) może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji oraz pokrywania kosztów działalności Fundacji.

§ 27.

Źródłami powstania majątku Fundacji są:
a) dotacje i subwencje,
b) darowizny, zapisy i spadki, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
c) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji,
d) wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z majątku Fundacji, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
e) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 28.

Rachunkowe wyodrębnienie statutowej działalności pożytku publicznego, w tym działalności nieodpłatnej, działalności odpłatnej, oraz statutowej działalności gospodarczej, w stopniu umożliwiającym  określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, należy do Zarządu Fundacji i jest określone w akcie prawa wewnętrznego.

§ 29.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30.

Na mocy niniejszego Statutu zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu, członków rady Fundacji, pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz osób, z którymi wymienieni pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, w szczególności  członków Zarządu, Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Rozdział V

Zmiana Statutu.

§ 31.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VI

Połączenie z inną Fundacją

§ 32.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 33.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Likwidacja Fundacji.

§ 34.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw sportu i turystyki.

§ 35.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 36.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 37.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o fundacjach.

Poznań, dnia 12 października 2020 roku.